Energirådgivning

Effektivisering av ditt bygg begynner med energiberegning.

Vi utfører energiberegninger slik at man kan effektivisere energiforbruket i bygget.
Slik som teknisk forskrift (TEK17) nå stiller krav om at byggverk skal prosjekteres og utføres med tanke på
lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning og som en del av byggeprosjektet skal det gjennomføres beregninger
av energibehov i samsvar med Norsk Standard NS 3031.

ENERGIBEREGNINGER LIGGER TIL GRUNN FOR MILJØRIKTIG ENERGIFORSYNING.

Vi utfører beregninger av energibruk, effektbehov og inneklima for alle typer bygg og boliger,
i samsvar med NS3031:2007. Beregningene utføres ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN. Ved hjelp av dette beregningsverktøyet
kan vi for eksempel beregne byggets årlige energibehov, tap av varme fra vinduer, varmetapet fra kuldebroer i ytterveggs konstruksjonen
eller andel av fornybar energi i energiforsyningen.

Beregningsresultatene gir oss grunnlag for å analysere energibehovet, og optimalisere klimaskallet og de tekniske løsningene med tanke på
lavt energiforbruk, økonomiske besparelser og miljøriktig energiforsyning. Beregningene benyttes samtidig til å dokumentere at bygningen
tilfredsstiller de skjerpede kravene til energibehov og energiforsyning i teknisk forskrift, TEK17.

Fra og med 1. januar 2010 er det forskriftskrav om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.

Våre energieksperter har spesialisert seg på energimerking.